ÜZLETSZABÁLYZAT

ÜDVÖZÖLJÜK A FREENET DIGITAL (A TOVÁBBIAKBAN: „TÁRSASÁG”) HONLAPJÁN. MIELŐTT IGÉNYBE VENNÉ SZOLGÁLTATÁSUNKAT, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (A TOVÁBBIAKBAN: „ÜZLETSZABÁLYZAT”).
 
SZOLGÁLTATÁSUNK IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN ELFOGADJA EZEN ÜZLETSZABÁLYZATOT; HA NEM FOGADJA EL, KÉRJÜK NE VEGYE IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST.
1. Szolgáltatás leírása
 
A Társaság mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmakat, csengőhangokat, játékokat, logókat, híreket, és más információkat kínál Internetes (WWW) és SMS szolgáltatásain keresztül olyan felhasználók számára, akik ennek letöltésére alkalmas készülékkel rendelkeznek (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltatáson keresztül elérhetőek továbbá a társaságtól független harmadik felek termékei és szolgáltatásai is. A megfelelő regisztrációt és a fizetést követően Önnek lehetősége nyílik a Szolgáltatás keretein belül nyújtott egyes termékek az erre alkalmas mobilkészülékre és más kompatibilis eszközre történő letöltésére.
2. Regisztráció és hozzáférés a Szolgáltatáshoz
 
(a) Hozzáférés a Szolgáltatáshoz. A SZOLGÁLTATÁST ÖN CSAK AKKOR VEHETI IGÉNYBE, (1) HA MÁR BETÖLTÖTTE 14. ÉLETÉVÉT ÉS RENDELKEZIK A MOBILSZOLGÁLTATÁS ELŐFIZETŐJÉNEK ENGEDÉLYÉVEL AZ Ő NEVÉBEN TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ; (2) ÖN JELEN ÜZLETSZABÁLYZATOT MAGÁRA ÉS AZ ELŐFIZETŐRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI. Elfogadja, hogy minden egyes személy, aki ezen Szolgáltatást igényli az Ön teljes körű meghatalmazottja, aki a Szolgáltatás vonatkozásában az Ön nevében eljárhat. A Szolgáltatást Ön csak akkor veheti igénybe, ha már betöltötte 14. életévét és rendelkezik a számlafizető engedélyével. A szerződés nem érvényes azon vonatkozásokban, amelyekre tiltás van érvényben. A Szolgáltatás igénybevételéhez Önnek rendelkeznie kell egy, a mobilszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a mobil távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amelyhez a Társaság biztosította a Szolgáltatás elérhetőségét, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas mobilkészülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel. Ön felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön készüléke és/vagy szoftvere a Társaság rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal megszüntetik és a Társaság jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a Szolgáltatás bármely verziófrissítése következtében az Ön eszközein vagy szoftverén módosításokat kell végrehajtani, ezeket Önnek saját költségén kell elvégeztetnie. Eltérő rendelkezés hiányában bármely, a Szolgáltatást kiegészítő vagy fejlesztő új vagy további funkció vonatkozásában, beleértve új termék vagy szolgáltatás kibocsátását is, jelen Megállapodás rendelkezései az irányadók.(b) Szolgáltatásunk igénybevételére irányuló szerződés. A Társaság a Szolgáltatást egyedileg letölthető tartalmakként vagy meghatározott számú letöltésre felhasználható pontok formájában kínálja, melyekre ismételten elő lehet fizetni. Kifejezett eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltatással, illetve a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban közölt információk nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak a Társaság részéről, csupán felkínáljuk a rendelés lehetőségét. Az Ön és Társaság között létrejött folyamatos Szolgáltatásra irányuló előfizetési szerződés akkor hatályosul, amikor a Társaság az Ön kérésére hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz (ezen hozzáférés az e célra létrehozott személyes felhasználói név és jelszó vagy azon egyéb adatok alapján történik, amelyeket a Társaság az Ön azonosítására alkalmasnak ítél). Hozzáférés a Szolgáltatáshoz történhet vagy olyan formában, hogy az Ön által kiválasztott tartalom-kategóriában szereplő, mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmakat küldünk meg (pl. csengőhang vagy info SMS), vagy Ön közvetlenül töltheti le ezeket (pl. a Társaság honlapjáról, megadott WAP link vagy PIN kód segítségével), vagy pedig hozzáférést biztosítunk ezekhez (pl. az adott termék MSISDN-ének aktiválásával). Az előfizetési szerződés fajtájától függően az előfizetés tartama egy hét vagy egy hónap lehet. Az előfizetési szerződés és az előfizetési időtartam a választott tartam típusától függően hetente vagy havonta újul meg és az új időszakra új előfizetési díj fizetendő. Az előfizetési szerződés az Ön vagy a Társaság részéről az Üzletszabályzat 8. pontja szerint történő felmondásig / megszüntetéséig marad hatälyban. A Társaság vagy harmadik felek Szolgáltatáson keresztül kínált termék- vagy szolgáltatási szerződései akkor hatályosulnak, amikor a Társaság vagy a független harmadik fél elfogadta az Ön megrendelését ezen cikkekre vagy amikor rendelésének megfelelően Ön a terméket vagy szolgáltatást megkapta. A szerződés addig marad hatälyban, amíg Ön vagy a Társaság az üzletszabályzat 8. pontja szerint fel nem mondja azt.
 
A heti vagy havi előfizetési szerződéssel/mobil klubokkal meghatározott számú pont jár, amely Önt meghatározott számú mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalom letöltésére és/vagy azokhoz való hozzáférésre jogosítja fel heti / havi átalánydíj ellenében. Az előfizetési szerződés megkötését követően a Társaság letöltéshez felhasználható pontokat ír jóvá az Ön számláján. A pontok típusa és száma az Ön által választott előfizetés típusától függ. A pontok jóváírása, a mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmak letöltése, fogadása és/vagy az ezekhez történő hozzáférés átalánydíj fizetése ellenében történik. Az átalánydíj mindazon héten / hónapban fizetendő, amely alatt a szerződés hatályban van, függetlenül attól, hogy Ön letölt-e tartalmat az adott előfizetési időszak alatt. A heti/havi átalánydíjért Ön a letölthető mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmak letöltésének, fogadásának és/vagy az ezekhez történő hozzáférés jogát kapja meg, vagyis a letöltés-, WAP-, SMS szolgáltatásra jogosító pontokat bocsátjuk rendelkezésére, heti vagy havi időtartamra. A letöltésre szolgáló pontok száma a ténylegesen letöltött mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmaknak megfelelő mértékben csökken, más szóval a mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmak letöltése egy vagy több pont beváltását jelenti, így az előfizetési szerződés alapján az előfizetési időszakban letölthető és/vagy hozzáférhető mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmak teljes száma ennyivel csökken. Az előfizetési szerződés típusától függően, ha Ön nem használja fel/váltja be pontjait az előfizetési időszak (1 hét vagy 1 hónap) alatt, a fel nem használt pontok vagy (a) áttevődnek a következő előfizetési időszakra és így az Ön számláján marad azok felhasználásáig/ beváltásáig vagy előfizetési szerződése lejártáig vagy felmondásáig vagy (b) az adott előfizetési időszak végén lejárnak. Ha Ön olyan mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmat tölt le, amely meghaladja az Ön által választott előfizetési szerződésben engedélyezett összeget, úgy Ön vállalja, hogy megfizeti ezen többlet-letöltések a Társaság által megszabott árát.
 
A pontokat kizárólag a Társaság által kínált mobiltelefonra letölthető szórakoztató tartalmak letöltésére lehet felhasználni.
 
Ha Ön boltban vagy közvetlenül a Társaságtól vagy harmadik féltől vásárolta a Társaság által kínált termékeket, a szerződés megkötésének időpontjának a termék vásárlásának időpontja tekintendő.
 
(c) Szolgáltatás igénybevételével járó felelősség. Ön teljes felelősséggel tartozik mindazon műveletekért, amelyek az Ön jelszava, számlája vagy előfizetése használatával valósulnak meg. Ezen felelősség magában foglalja többek között a Szolgáltatásért és a Szolgáltatás keretén belül nyújtott termékekért és szolgáltatásokért fizetendő díjak vonatkozásában fennálló felelősséget is. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Társaságot, ha tudomására jut vagy felmerül annak gyanúja, hogy jelszavával, számlájával vagy előfizetésével visszaéltek, vagy a biztonsági előírásokat bármely egyéb módon megszegték; továbbá vállalja hogy minden használat után szabályszerűen lép ki fiókjából. A Társaság nem vállalhat és nem vállal felelősséget olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek abból adódnak, hogy Ön nem tartotta be ezen bekezdés rendelkezéseit. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön a Szolgáltatást semmilyen kereskedelmi célra nem használhatja.
 
(d) Regisztráció és nyilvántartási adatok. Önt kérésére a Társaság felhasználóként nyilvántartásba veheti és személyes felhasználónév és jelszó létrehozásával hozzáférést biztosíthat az Ön számára a Szolgáltatáshoz. Szükség esetén a Társaság megváltoztathatja a Szolgáltatás egyes részeihez rendelt felhasználói neveket és a változtatás jogát fenntartja (Ön tájékoztatást kap amennyiben ez a lépés szükségessé válik). Ugyanez érvényes a Szolgáltatáson keresztül nyújtott termékekre és szolgáltatásokra is. A jelszavak és számlák titkosságának fenntartásáért a felelőség kizárólag Önt terheli. A Szolgáltatás igénybe vételéért cserébe (a díjak megfizetésén túl) Ön vállalja, hogy (a) a valóságnak megfelelő, pontos és teljes adatokat ad meg Önmagáról a regisztrációs lap (“regisztrációs adatok”) kitöltésekor, (b) a regisztrációs adatokat pontosítja és frissíti, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek, pontosak, időszerűek és teljesek legyenek. Ha a Társaságnak alapos a gyanúja, hogy a regisztrációs adatok hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön számláját és megtagadhatja Öntől a Szolgáltatás (vagy annak egy részének) jelenlegi vagy jövőbeli használatát. Az ebből az okból végrehajtott visszavonást megelőzően a Társaság ideiglenesen visszavonja a Szolgáltatást és értesíti Önt a Szolgáltatás visszavonásának okáról. Ha az értesítést követő 14 munkanapon belül az adatok helyreigazítása nem történik meg, a visszavonás véglegessé válik.
 
(e) Internetes regisztráció nélküli hozzáférés. A szolgáltatáshoz nemcsak internet, hanem SMS küldése útján is biztosított a hozzáférés. Ebben az esetben az Ön azonosítása nem felhasználói név és jelszó alkalmazásával történik, hanem más azonosítási módszerrel, ami jellemzően az Ön előfizetésére vonatkozó adatain, pl. az Ön mobiltelefonszámán alapul. Ön elfogadja, hogy ezen adatok nyilvántartásba vehetők, a Társaság rendelkezésére bocsáthatók és a 3. bekezdés szerint felhasználhatók.
 
(f) Jogátruházás. Ön nem jogosult a szerződés vagy bármely szerződés szerinti jogának átruházására vagy engedményezésére. A Társaság jogosult az Önnek küldött írásos értesítést követően jelen szerződés szerinti jogait, kötelezettségeit és követeléseit harmadik félre átruházni, feltéve, hogy ezen jogátruházás Önre nézve nem eredményez a jelenlegi üzleti feltételeknél kedvezőtlenebb feltételeket. A követelések átruházását követően tartozásának megfizetése csak akkor érvényes, ha azt már az új szolgáltatónak teljesíti.
 
(g) Letöltések engedélyezése. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás keretében nyújtott letöltés(eke)t, melyek a Társaság, ennek kapcsolt vállalkozásainak és /vagy licencbe adóinak tulajdonát képezik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályok védik. A Társaság korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható engedélyt nyújt és Ön fogad el a Letölthető tartalom (tartalmak) és a Szolgáltatás megjelölt kompatibilis mobil készülékre kizárólag személyes és nem kereskedelmi célzattal történő letöltésére és használatára. Ezen kívül Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Letöltött tartalmat (tartalmakat) nem sokszorosíthatja, módosíthatja, állíthatja elő, adhatja át, kereskedhet vele, adhatja el, készíthet származékos terméket a Letöltött tartalom (tartalmak) felhasználásával vagy használhatja fel vagy bocsáthatja rendelkezésre semmilyen más, a jelen Megállapodásban nem szereplő módon.
 
(h) Szolgáltatás felfüggesztése vagy szüneteltetése. A Társaság javítási, karbantartási, és/vagy verziófrissítési célból felfüggesztheti a Szolgáltatást. Ilyen esetben a Társaság ésszerű erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy ezen szolgáltatás-felfüggesztés a lehető legrövidebb ideig tartson és Önnek a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az általa vagy harmadik felek által kínált Szolgáltatáson belül nyújtott egyes szolgáltatásokat vagy magát a Szolgáltatást ideiglenes vagy állandó jelleggel módosítsa vagy szüneteltesse. Ha a Társaság egy adott szolgáltatást vagy a Szolgáltatásokat véglegesen megszünteti, úgy erről Önt értesíti és az előre kifizetett díjakat visszatéríti.
 
(i) Harmadik felek termékeire és szolgáltatásaira kötött szerződések. A szolgáltatás ezen kívül független harmadik felek termékeihez és szolgáltatásaihoz is biztosít hozzáférést, vagy közvetlenül, vagy pedig a harmadik felek által működtetett honlapokra mutató linkek révén. Ahol erre módja nyílik, a Társaság jelzi, ha az adott termék vagy szolgáltatás harmadik fél tartalomszolgáltatását képezi. Még ha a Társasággal közösen márkázott termékről van is szó, mely így magán viselheti a Társaság védjegyét, a harmadik felek által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések Ön és a harmadik fél között jönnek létre. A Társaság SEMMILYEN ÉRTELEMBEN NEM VÁLLAL RÉSZESSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET A HARMADIK FELEK ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT VAGY AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT, A TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS TARTALMAKÉRT ÉS INFORMÁCIÓÉRT.
5. Kár- és permentesítés
 
Ön kár- és permentesítési felelősséggel tartozik a Társaságot, annak anyavállalatát, leányvállalatait, kapcsolt vállalatait, tisztségviselőit, megbízottait, igazgatóit, alvállalkozóit, licenctulajdonosait és egyéb partnereit és alkalmazottait érintő minden olyan harmadik fél által okozott veszteség, kötelezettség, követelés, igény tekintetében, ideértve az ésszerű mértékű ügyvédi költséget is, amely (a) a szolgáltatás az Ön által történő igénybevétele (b) ezen Üzletszabályzatban vállalt garanciavállalásának megsértése miatt, abból következően, illetve azzal kapcsolatosan következett be.
6. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 
Amennyiben jelen üzletszabályzat másként nem rendelkezik, a szolgáltatást igénybevevő személy az általa megszerzett szellemi alkotásokat csak a Társaság által engedélyezett formában és célokra - kizárólag személyes használatra – használhatja fel, azokat 3. személyek részére nem küldheti el, nem adhatja át, és nem értékesítheti.
3. Személyes adatok védelme
 
Ön hozzájárul, hogy a Társaság “személyes adatokat” (vagyis elérhetőségi adatokat, mint például teljes név, levelezési cím, telefonszám vagy e-mail cím), “pénzügyi adatokat” (vagyis hitelkártyaszámot, banki számlainformációt vagy jelszót), “demográfiai és használati információkat” (vagyis az Ön által benyújtott vagy általunk begyűjtött nem személyes vagy pénzügyi információt, amelyek viszont szükségesek a szolgáltatás megfelelő működéséhez és számlázásához, például a szolgáltatás igénybevételének kezdeti és befejezési időpontjára vonatkozó információkat) gyűjt és dolgoz fel, jelen bekezdés további rendelkezéseinek megfelelően, a weboldal működtetése céljából.Ez a hozzájárulás az Ön önkéntes és határozott kivánságának a kinyilvánitása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
A díjbeszedés biztosítása céljából személyes adatait továbbíthatjuk mobilszolgáltatójának. Ezen kívül eljárások lefolytatása vagy bűnmegelőzés céljából adatait a kormányzati szerveknek, többek között bíróságoknak, illetve az állami főügyészségnek is továbbíthatjuk. Németországban, illetve bármely olyan országban, ahol a Társaság vagy ennek megbízottai létesítményt tartanak fent a Társaság által gyűjtött adatok tárolhatók, illetve feldolgozhatók. A szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az előbbiek szerint más országba továbbítsák. Az Ön személyes, pénzügyi és demográfiai adatai az előfizetés megszűnését követő hat hónapon belül törlésre kerülnek. A Társaság ezen időszakon kívül is megőrizheti az Ön adatait, ha azt jogszabály vagy a szerződés követeli meg. A Társaság alkalmazhat harmadik félként eljáró reklámügynökségeket arra, hogy honlapján hirdetéseket helyezzen el. Ezen Társaságok használhatnak cookie-kat és action tag-eket (más néven egypixeles GIF vagy webjelzőt web beacon) a hirdetések hatékonyságának mérésére. A harmadik felek által cookie-k és action tag-ek révén gyűjtött információk teljességgel névtelenek.
4. GARANCIAVÁLLALÁS ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
 
ÖN ELFOGADJA, HOGY A SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS A TÁRSASÁG ÚTMUTATÁSA ALAPJÁN VEHETI IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST ÉS TÖLTHET LE TARTALMAKAT.
 
Ön elfogadja, hogy a Társaság Ön vagy bármely más harmadik fél felé fennálló teljes kötelezettsége, valamint az Ön vagy a harmadik fél kizárólagos jogorvoslata a jelen megállapodás alapján nyújtott szolgáltatás(ok) vonatkozásában a jogszabályok, méltányosság vagy egyéb alapján az Ön által a Megállapodás értelmében a szolgáltatás(ok)ért fizetett összegre korlátozódik. A Társaság felelősége a magyar jogaszabályok által megengedett mértékben esik korlátozás alá.
7. Díjak
 
(a) Díjak. A szolgáltatás heti- és havidíjtáblázata megtalálható a Társaság honlapján. A heti / havi díjak mindazon időszakokra felszámításra kerülnek, amelyek alatt a szerződés érvényben volt. Önnek a szolgáltatásért és annak használatáért a megrendelés időpontjában érvényes árlista szerinti díjakat kell megfizetnie. [Eltérő rendelkezés hiányában a díjak az Ön és a mobilszolgáltató között megállapított számlázási módozat szerint kerülnek kiszámlázásra]. Esettől függően a díjakat a pontok felhasználásával, hitelkártya, banki átutalás vagy felhasználói fiókja révén is rendezheti. A fizetési módot Ön a termék megrendelésekor választhatja ki. A Társaság ezen kívül kiszámlázhatja Önnek a harmadik felek által a Szolgáltatáson keresztül elérhető termékeiért vagy szolgáltatásaiért felszámított összeget, ha harmadik féllel ilyen értelmű megállapodás jött létre. Ezen díjakat a harmadik fél díjaival egyezően számlázzuk ki.
 
(b) Díjváltozások. Minden díj, ideértve a meglévő előfizetési szerződések díjait is, a Társaság értesítését követően változhat. A Társaság ésszerű tájékoztatást ad ezen díjváltozásokról. Ha Ön nem fogadja el az új díjakat (amelyek utólagosan kerülnek alkalmazásra), Ön felmondhatja az előfizetését és/vagy fiókját; a felmondás a felmondási igény kézhezvételekor lép érvénybe.
 
(c) Késedelmes fizetés. Minden határidőn túli számlatartozást a késedelembe esés időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat terheli. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha Ön a késedelmét kimenti.

8. Szolgáltatás felmondása és megszűnése, visszalépési jog
 
Amennyiben SMS üzenetben szeretne leiratkozni, küldje el a „STOP” szót a shortcode számra, hívja a 06-401-02426 számot, kattintson a “Tagság megszüntetése” linkre a  honlapon, vagy küldjön e-mailt az Info-hu@mobileinfo.cc címre. A szerződés a felmondási igény megérkezésével szűnik meg. A mobiltelefon-számlán ettől függetlenül még történhetnek változások, mivel a mobilszolgáltatók utólag számláznak.
 
Ön elfogadja, hogy a TÁRSASÁG saját belátása szerint bármikor megszüntetheti az Ön Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatás révén nyújtott egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférését és eltávolíthatja és törölheti ezen szolgáltatások bármelyik tartalom-elemét, ha a Társaság úgy ítéli meg, hogy Ön megsértette az üzletszabályzatot vagy azokkal nem összhangban járt el. Ön elfogadja, hogy szolgáltatáshoz való hozzáférése megszüntetésekor a Társaság azonnal deaktiválhatja vagy törölheti az Ön fiókját és a benne foglalt minden információt és fájlt és/vagy letilthatja az Ön hozzáférését ezen fáljokhoz vagy a szolgáltatáshoz. Ezen kívül Ön elfogadja, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely harmadik fél felé az Ön szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséért. Ha Ön bármely okból kifolyólag megszünteti fiókját vagy előfizetését, a Társaság nem téríti meg az addig az időpontig az Ön által fizetett díjakat, kivéve jelen üzletszabályzat 2. pontjának rendelkezései szerint.
 
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMAIBAN ÉLŐ ÜGYFELEK TÖRVÉNYES JOGA, HOGY A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBA LÉPÉSÉT KÖVETŐ HÉT (7) NAPON BELÜL VISSZALÉPJENEK A SZERZŐDÉSTŐL (A TOVÁBBIAKBAN: „VISSZALÉPÉSI IDŐSZAK”), AZZAL A KIKÖTÉSSEL, HOGY A VISSZALÉPÉSI JOG AZONNAL MEGSZŰNIK, HA ÖN A SZOLGÁLTATÁST A VISSZALÉPÉSI IDŐSZAK LEJÁRTA ELŐTT IGÉNYBE VETTE. A VISSZALÉPÉSI IDŐSZAKBAN A VISSZALÉPÉS AZ Info-hu@mobileinfo.cc CÍMRE, VAGY A FREENET DIGITAL GMBH, KARL-LIEBKNECHT-STR. 5, 10178 BERLIN, NÉMETORSZÁG CÍMRE KÜLDÖTT FELMONDÓ LEVÉL ÚTJÁN TÖRTÉNIK. EZEN ÜZENETNEK TARTALMAZNIA KELL AZ ÖN NEVÉT, CÍMÉT ÉS TELEFONSZÁMÁT, TOVÁBBÁ A POSTAI BÉLYEGZŐ DÁTUMÁNAK A VISSZALÉPÉSI IDŐSZAKON BELÜLI IDŐPONTNAK KELL LENNIE.

9. További rendelkezések
 
(a) Értesítések és hirdetmények. Ha jelen szerződés másképp nem rendelkezik, a Társaságnak küldendő minden értesítést írásban kell megtenni és a következő címre kell eljuttatni:
 
freenet digital GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 5
10178 Berlin
Németország
 
A Társaság a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket a Társaság honlapján való közzététel, illetve az Ön által a Társaságnak megadott postai vagy e-mail címre vagy az Ön mobiltelefonjára továbbított üzenet formájában juttatja el önhöz. Kézbesítettnek minősül a postai úton küldött értesítés a feladást követő hetedik naptól. A honlapon közzétett vagy e-mailben elküldött értesítések a közzétételt vagy küldést követő naptól tekintendők kézbesítettnek.
 
(b) Üzleti feltételek változása. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY az általános szerződési feltételeket a Társaság BÁRMIKOR megváltoztathatja egyoldalúan, és a konkrét jogviszony tekintetében akkor lépnek életbe ezek a változások, ha azokat Ön a szolgáltatás igénybevételével elfogadja.
 
(c) Egyéb feltételek, a teljes megállapodás. Jelen Üzletszabályzat a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, az ezekkel kapcsolatban közzétett egyéb Társasági és harmadik felek üzleti feltételei mellett alkalmazandók (a továbbiakban: “Egyedi feltételek”). Ha az Üzletszabályzat és Egyedi Feltételek ellentmondanak egymásnak, ez utóbbiak veendők figyelembe. Jelen üzletszabályzat és az ebben közölt egyéb feltételek vagy dokumentumok az Ön és a Társaság között létrejött teljes megállapodás teljes és kizárólagos megjelenítése a szolgálat igénybevételével kapcsolatosan. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen megállapodás kifejezett rendelkezésein túl, jelen Megállapodásnak nem célja, hogy átruházzon és nem ruház át jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket a Megállapodás részes felein kívüli személyekre.
 
(d) Részleges érvénytelenség. Amennyiben a Megállapodás bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, azon rész oly módon értelmezendő, hogy az alkalmazandó jog rendelkezéseivel összhangban a Felek eredeti szándékát a lehető leginkább megközelítse; a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak.
 
(e) Lemondás Amennyiben a Társaság jelen Megállapodás szerinti követelését nem érvényesíti vagy saját védelmében nem lép fel, illetve egyéb lépéseket nem tesz, az nem jelenti, hogy lemondott volna a követelés vagy a védelem jogáról. A Megállapodás fejezetcímei az eligazodást szolgálják és nem befolyásolják a benne foglalt rendelkezések értelmét vagy végrehajthatóságát.
 
(f) A Megállapodás fejezetcímei az eligazodást szolgálják és nem határozzák meg, korlátozzák, értelmezik vagy részletezik az adott cikkely alkalmazási körét vagy annak az alkalmazás mértékét és nem módosítják az adott cikkely értelmét.
 
(g) Hatályban maradó rendelkezések. A szerződés jelen szakasz szerinti felmondása esetén a 2(c)(h), 4., 5., 6. és 9. szakaszok a felmondás vagy megszűnés után is hatályban maradnak.
 
(h) Irányadó jog és bírói illetékesség. Jelen megállapodás és az Ön honlap- és szolgáltatás használatának vonatkozásában a magyar jogrend irányadó és az alapján értelmezendő. Ön továbbá elfogadja, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban vagy annak vonatkozásában felmerülő minden kérdés az ügyfél lakóhelye szerinti magyar bíróságok illetékességébe tartozik.
 
Ezen szolgáltatás birtokosa afreenet digital GmbH
Cím: Karl-Liebknecht-Str. 5, 10178 Berlin, Németország

04/2016